Selecteer een pagina

Merel Nip | Algemene Voorwaarden

Fijn dat je erover denkt om met mij te werken of dat al doet. Hier vind je de geldende voorwaarden.

Download algemene voorwaarden

Voor de leesbaarheid van deze voorwaarden gebruik ik de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mij’ staat wordt mijn eenmanszaak Merel Nip bedoeld.

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘Opdrachtgever’: de natuurlijke dan wel rechtspersoon die een overeenkomst (van opdracht) met Merel Nip, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 34341890, heeft gesloten of wenst aan te gaan.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al mijn offertes en op alle met mij gesloten overeenkomsten.
1.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen worden afgeweken wanneer dit schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden wel van kracht. De overeengekomen afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
1.3 Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door mij is ingestemd. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met mij in een contractuele relatie staat of komt te staan.
1.4 Ik ben bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten, naar eigen inzicht, gebruik te maken van diensten of producten van derden. Ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarden.

2. Kwaliteit
Met het aangaan van een overeenkomst verplicht ik mij tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar mijn beste vermogen. Aan een overeenkomst kan geen garantie worden ontleend.

3. Wijziging, opzegging van overeenkomsten
3. 1 Als opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is Merel Nip gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de overeenkomst op te zeggen.
3.2 Afspraken en opdrachten kunnen door mij worden geannuleerd in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of andere omstandigheden die mij verhinderen de afspraak of opdracht uit te voeren. Annulering door mij geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. 3.3 Als de overeenkomst door opdrachtgever wordt opgezegd tijdens de uitvoering, is de betaling van het al uitgevoerde deel van de overeenkomst verschuldigd.

4. Offertes en overeenkomsten
4.1 Offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van vier weken. Offertes en aanbiedingen omvatten een omschrijving van de te verrichten diensten.
4.2 Een offerte geeft inzicht in de wijze waarop de prijs tot stand is gekomen; op basis van een uurtarief of op basis van een vaste overeengekomen prijs. Indien geen vaste prijs is overeengekomen worden de prijsfactoren (uurtarief, bestede tijd, reiskosten, eventuele inzet van materialen en/of apparaten, etc.) benoemd en wordt dit na afloop van de opdracht door mij gespecificeerd.
4.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door mij, op welke wijze dan ook, aan de opdrachtgever is overhandigd of indien de opdrachtgever overduidelijk met de offerte instemt, dan wel toelaat dat met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen.
4.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht mij niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte vermelde prijs.
4.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of uit te breiden, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Eventuele (financiële) consequenties van deze wijziging worden tussen partijen vastgelegd.
4.6 Opdrachtgever en ik komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 4.3. is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden in mijn bezit gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet dat toelaat. 4.7 In offertes, opdrachtbevestigingen of overeenkomsten genoemde tijden en termijnen gelden als indicatie. Opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.
4.8 Binnen 7 dagen na een tot stand gekomen overeenkomst kunnen de partijen de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief.

 1. Prijzen
  5.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en inclusief eventuele in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten.
  5.2 Kennelijke fouten of vergissingen in folders, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten binden mij niet.
  5.3 De opdrachtgever is de in de overeenkomst genoemde prijs verschuldigd. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst door mij worden gecorrigeerd.
  5.4 Indien ik en de opdrachtgever overeengekomen zijn dat ik ten behoeve van de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde partij verhoogt de prijzen, dan ben ik gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen door de berekenen aan de opdrachtgever

  6 . Betaling
  6.1 Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; een ingebrekestelling is niet nodig.
  6.2 Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
  6.3 Als de opdrachtgever in gebreke of verzuim is van (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel het “besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten”. Indien ik echter hogere kosten ter incasso heb gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
  6.4 In geval van niet-nakoming van de (betalings-)verplichtingen door de opdrachtgever, ben ik bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de (betalings-)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde kosten daaronder begrepen.
  6.5 De opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, tenzij daarin in deze algemene voorwaarden is v

7. Aansprakelijkheid
7.1 Ik kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met mij. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
7.2 De door mij verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en de opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.
7.3 Ik ben niet gehouden tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever of derden, tenzij er aan mijn kant sprake is van opzet of grove schuld.
7.4 Ik erken geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.
7.5 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door mij schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor ik aansprakelijk ben, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door mij afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat ik in verband met die verzekering draag.
7.6 De opdrachtgever vrijwaart mij van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met mij gesloten overeenkomst tegen mij doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat die schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
7.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, uiterlijk binnen 14 dagen, de schade schriftelijk bij mij heeft gemeld. 7.8 Elke aansprakelijkheid van mij voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

8. Overmacht
8.1. Onder overmacht wordt verstaan elke van mijn wil onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van mijn verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd of bemoeilijkt waardoor ik de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
Daartoe behoren onder meer ziekte, pandemie, epidemie, quarantaine, werkstaking, oproer, oorlog, arbeidsongeschiktheid, overlijden of ernstige ziekte van een naaste of een vergelijkbare omstandigheid. Ook stakingen, brand, maatregelen van overheidswege, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie )netwerk of –verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/ of niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enig via overheidswege te verkrijgen vergunning.
8.2 Ingeval van overmacht ben ik niet gehouden mijn verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.3 Indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.
8.4 De opdrachtgever is, naast het bepaalde in lid 3, bevoegd de overeenkomst wegens overmacht te beëindigen.
8.5 Als Merel Nip bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Merel Nip gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Geheimhouding
  9.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. Intellectueel Eigendom
  10.1 Ik behoud mij de rechten en bevoegdheden voor die mij toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Ik heb het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan mijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
  10.2 De opdrachtgever vrijwaart mij voor aanspraken van derden m.b.t. intellectuele eigendomsrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn gebruikt.

  11. Duur en beëindiging van een overeenkomst
  11.1 Een overeenkomst kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en mij op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.
  11.2 Ik heb het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
  a. Een opdrachtgever wezenlijk tekortschiet in de nakoming van verplichtingen b. Na het sluiten van de overeenkomst mij ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen;
  c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  11.3 Ik ben gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.
  11.4 Ik ben gerechtigd de overeenkomst op voormelde wijze met onmiddellijke ingang te beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het, om welke reden dan ook, niet mogelijk is het overeengekomen resultaat tot stand te brengen.
  11.5 Bedragen die ik heb gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen ik reeds ter uitvoering van de overeenkomst heb verricht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.

Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de website www.merelnip.nl. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de opdrachtgever middels ondertekening of aanvaarding anderzijds van de offerte, aanbieding of overeenkomst.

Merel Nip, Maart 2021